Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVI2007Issue 2(36)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
ROZBICKI T.:Złożone zmienne niezależne w modelach pogoda - plon
The formation of actual soil mosture depending on the amount of precipitation and air temperature
pdf
NIEMCZYK H., KOWALSKA B., MAJEWSKI G.: Kształtowanie się aktualnej wilgotności gleby w zależności od ilości opadów atmosferycznych i temperatury powietrza
The formation of actual soil mosture depending on the amount of precipitation and air temperature
pdf
LICZNAR P.: Polowe pomiary energii kinetycznej deszczów przy użyciu impaktometru elektronicznego
Rainfall kinetic energy field measurements by means of electronic impactometer
pdf
BOCHENEK W., GIL E.: Procesy obiegu wody, erozji gleb i denudacji chemicznej w zlewni Bystrzanki
Water circulation, soil erosion and chemical denudation in flysh catchement area
pdf
GRAJEWSKI S.: Wykorzystanie leśnych baz danych dla określenia potencjalnych zdolności retencyjnych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
Utilization of the forest database for potential retention capabilities of Zielonka Forest Landscape Park
pdf
KALBARCZYK E., KALBARCZYK R.: Klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki na Pomorzu Środkowym
The climatic conditions of tourism development in Central Pomerania
pdf
RUTKOWSKA G.: Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej gminie z wymogami UE
The comparing analysis technical and social infrastructure of selected commune in comparison EU requirements
pdf
KALBARCZYK R., KALBARCZYK E.: Zmienność stężenia gazowych zanieczyszczeń powietrza na obszarze pozamiejskim Niziny Szczecińskiej w zależności od warunków meteorologicznych
Variability of gas concentration of air pollution in the countryside area of Szczecin Lowland correlated with weather conditions
pdf
KLENIEWSKA M: Zastosowanie wskaźnika WZ do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w chłodnej porze roku
The meteorological index WZ method use for the valuation of air pollution with sulphur dioxide in winter
pdf
BRANDYK A., MAJEWSKI G., PORETTA L.: Próba zastosowania metody krigingu do wykonania map izolinii stężenia pyłu zawieszonego PM10 dla rejonu aglomeracji warszawskiej
Attempt of kriging method application for the creation of isoline maps of particulate matter PM10 concentration for Warsaw Aglomeration
pdf
WSPOMNIENIA
"Mgr inż. Jerzy Feliks Weirauch (1914-2006)"
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007